ขายตัวไม่ใช่อาชญากรรม 

ยกเลิกกฎหมายค้าประเวณี

hhh.png

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ
ที่อยู่ ลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมาย

ADDRESS

ที่อยู่

322 Chiang Mai Land
Chang Klan Rd
Chiang Mai 50100 Thailand

 

322 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์

ถนน ช้่างคลาน

ตำบล ช้างคลาน

อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม่

50100

 

  • FB ไทย
  • FB English

+66 53 282 504

© 2018 Empower
 created with Wix.com