top of page

News & Reports

download.jfif
Migration and Sex Work in Thailand  IOM/ILO 2019

Recommending decriminlaization of sex work and labor law enforemement

cover1.jpg
Bad Girls Newsletter
March 2019

Report on launch of Empower report on repealing the Prositution Act 

bacc graphic.jpg
Bad Girls Newsletter 2018

Report on Empower Seminar  highlighting impact of entrapment and raids on human rights and trafficking

19657423_10155034505162851_4499431668575
Empower Shadow Report to CEDAW 2017

Submitted to CEDAW Committee of Experts in Genva July 2017

19657423_10155034505162851_4499431668575
CEDAW recommendations 

Friendly report on CEDAW recommendations and Empower's experience

police.jpg
International Aids Conference 2018

Condoms are still used as evidence of prostiution. Report from Empower Condom Police at Aids Conference Amsterdam

รายงาน ข่าวสาร

download.jfif
รางงานของ IOM/ILO 2562
สภาพการทำงานของผู้ย้ายถิ่นใน
ธุรกิจบริการทางเพศของประเทศไทย

 ข้อเสนอแนะ กำหนดให้การบริการทางเพศไม่เป็นความผิดทางอาญา และคุ้มครองสิทธิพนักงานบริการทางเพศ ผ่านกฎหมาย การคุ้มครองแรงงาน และการย้ายถิ่

cover1.jpg
ยกเลิก พรบ.ปราบปรามการค้าประเวณี แก้ปัญหาสังคม
เอ็มพาวเวอร์ 2562

ข้อเสนอต่อซีดอ พ.ม. วันที่ 27 ธ.ค. 2561 
อัปเดต ต.ค 2562

สริ.jpg
หนังสือพิมพ์
แบดเกิร์ล 2561

รายงาน เสวนาจับเข่าคุยกัน เรื่องผลกระทบจากการล่อซื้อบุทลายจากการค้ามนุษย์และละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงานบริการ

19657423_10155034505162851_4499431668575
รายงาน CEDAW ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลไทย

สถานการณ์สิทธิของ

ผู้หญิงในประเทศไทย พนักงานบริการอยู่ใน

ข้อ 26-27  

police.jpg
ประชุมเอดส์โลก
ปี 2561

ตำรวจยังใช้ถุงเป็นหลักฐานในการเอาผิด 

รายงานเอ็มพาวเวอร์ จากประชุมเอดส์

ที่อัมสเตอร์ดัม

bottom of page